For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

مطبوعات

برای معرفی پروژه «frEi – ادغام زودهنگام والدین مهاجر جدید» و مطالب آن، بنیاد والدین با کار روابط عمومی، پروژه را همراهی می‌کند. در کنار ابزارهایی مانند فرستادن خبرنامه یا طراحی بروشورها، کار مطبوعاتی نیز برای دسترسی به گروه هدف ضروری است. برای این منظور، در فواصل منظم گزارش‌های مطبوعاتی فرستاده می‌شوند و به درخواست‌های مصاحبه از سوی رسانه‌ها رسیدگی می‌شود.

- این صفحه متاسفانه به صورت چندزبانه موجود نیست. -